Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 phường Thuận Phước
Thông báo về việc tuyển dụng công chức tại UBND quận Hải Châu thuộc UBND thành phố Đà Nẵng
Thông báo về việc cảnh báo mất an toàn an ninh thông tin tại các đơn vị
Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường Thuận Phước.
Quyết định ban hành quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ phường Thuận Phước
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tại UBND phường Thuận Phước
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tại UBND phường Thuận Phước
Quyết định Ban hành quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ phường Thuận Phước
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 của UBND phường Thuận Phước
Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND phường Thuận Phước năm 2017
Thông báo về việc giới thiệu danh sách thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được thực hiện tại UBND phường Thuận Phước
Thông báo về việc tuyển dụng công chức tại các phường thuộc UBND quận Hải Châu
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Thị Thuận - Chủ tịch UBND phường về thực hiện công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng cuối năm 2017
Thông báo về việc hướng dẫn đăng ký tài khoản công dân điện tử trên Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng (egov) bằng tin nhắn SMS
Kế hoạch công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2017
Quyết định về việc ban hành danh mục đính kèm hồ sơ đối với các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Thị Thuận - Chủ tịch UBND phường trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính và các tiêu chí phấn đấu đạt tiêu chuẩn Phường điện tử loại 2 năm 2017
Thông báo về việc gửi liên thông văn bản điện tử
Thông báo về việc khảo sát nhu cầu tham gia đào tạo các khóa học trực tuyến
Thông báo về việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ