Thông báo về việc tuyển dụng mới, nghỉ công tác và bố trí, sắp xếp điều chuyển vị trí đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách tại cơ quan phường Thuận Phước

Thông báo về việc tuyển dụng mới, nghỉ công tác và bố trí, sắp xếp điều chuyển vị trí đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách tại cơ quan phường Thuận Phước