Thông báo số 1244/UBND-PNV của UBND quận Hải Châu về việc rà soát hồ sơ về khen thưởng thành tích kháng chiến

Nhấn vào đường dẫn dưới để xem 

Thông báo số 1244/UBND-PNV