Quyết định về việc Ban hành Quy định hướng dẫn về trình tự, thủ tục tiếp nhận và xem xét bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nhấn vào đường dẫn dưới để xem 

Quyết định 4533/QĐ-UBND