Thông báo các chế đố chính sách cho CBCC-NLD

Các văn bản liên quan đến chế độ chính sách CBCC-NLĐ (Bấm vào dòng chữ có gạch chân để tải văn bản)

 

Quyết định 16 : Ban hành Quy định chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

Quyết đinh 38 ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Hướng dẫn 1492 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38 của UBND thành phố Đà Nẵng 

 

Cẩm nang an toàn thông tin

Bấm vào dòng chữ bên dưới để tải về

Cam nang an toan thong tin