Đảng bộ Phường Thuận Phước: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và Quy định 86 của Bộ Chính trị về Giám sát trong Đảng.

Ngày 23-8, Đảng bộ phường Thuận Phước tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và Quy định 86 cho 550 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Dũng Sỹ, Báo cáo viên Quận ủy Hải Châu truyền đạt nội dung chính của các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Gồm Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 "Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 "Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước"; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 "Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

anh NQTW5

Quang cảnh Hội nghị

 

Đây là các Nghị quyết quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giúp doanh nghiệp Nhà nước phát huy được vai trò then chốt, hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân. Về Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng. Quy định này thay thế Quy chế giám sát trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 21/3/2012 của Bộ Chính trị. Các nội dung của Quy định 86 cơ bản được thừa kế của Quyết định số 68 và có sửa đổi, bổ sung một số nội dung như: Về nguyên tắc giám sát "Việc giám sát phải chủ động, kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Đảng"; Chủ thể giám sát sửa đổi bổ sung Ban thường vụ Đảng ủy cơ sở; Đối tượng giám sát sửa đổi bổ sung chi ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở; Bổ sung"Điều 8" so với Quyết định 68-QĐ/TW.

 

Qua hội nghị giúp Đảng bộ phường Thuận Phước quán triệt, nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), trên cơ sở đó vận dụng để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của Đảng ủy phường, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, yêu cầu từng  cán bộ đảng viên học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình của địa phương mình. Hội nghị đã tổ chức các đảng viên, nghiêm túc triển khai viết bài thu hoạch sau buổi học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và nộp về Văn phòng Đảng ủy theo tiến độ./.

 

Nguyễn Dũng Sỹ