“công tác cán bộ thời kỳ CNH, HĐH đất nước” ở Đảng bộ Thuận Phước.

Chiều ngày 14/9, tại Hội trường 88 Đống Đa, Đảng bộ phường Thuận Phước tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và công bố quyết định đổi tên và thành lập mới các chi bộ khu dân cư thuộc phường. Đến dự Hội Nghị có đồng chí Trần Hồng Hạnh UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Hải Châu cùng các đồng chí trong các Ban xây dựng Đảng của Quận ủy.

HN nqtw3

Đến nay việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”, đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ phường Thuận Phước đã có sự trưởng thành về nhiều mặt; số lượng và chất lượng đã tăng hơn trước; đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa và đào tạo chính quy, thích ứng với nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đặc biệt, công tác cán bộ của Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực, Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc và triển khai các nội dung tiêu chuẩn quy hoạch vào BCH Đảng bộ theo đúng hướng dẫn của BCH TW, của Thành ủy, Quận ủy. Trong 3 nhiệm kỳ gần đây công tác cán bộ có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, cách làm; được thực hiện công khai, dân chủ gắn với công tác chính trị tư tưởng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cấp ủy và những người đứng đầu đơn vị, chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định công tác cán bộ; kết hợp công tác quản lý cán bộ với nhận xét đánh giá, quy hoạch, đào tạo cán bộ đảm bảo chính sách cán bộ trong 2 nhiệm kỳ gần đây cử 3 cán bộ đi học cao cấp, cao học, 9 trung cấp lí luận chính và quản lí nhà nước; làm tốt công tác tư tưởng và tổ chức, vừa đảm bảo sự ổn định coi trọng yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ trẻ chiếm 80%, có tâm, có tầm, với độ tuổi bình quân là 38, Tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 35% trong quy hoạch Ban Chấp hành, chiếm 40% trong quy hoạch Ban Thường vụ, chiếm gần 33,33% trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chính quyền. Số lượng cán bộ dự nguồn quy hoạch được đảm bảo (Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có số lượng lần lượt gấp 1,5 lần và 2,4 lần (22/14 đ/c và 14/05 đ/c) so với số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đương nhiệm).Đảm bảo được tính “động”“mở” trong công tác quy hoạch: quy hoạch trên 03 đ/c vào 01 chức danh đối với tất cả chức danh lãnh đạo; không có trường hợp quy hoạch 01 đ/c vào quá 03 chức danh và quy hoạch 01 chức danh quá 04 đ/c. Chất lượng cán bộ trong hệ thống chính trị của Đảng bộ ngày càng được nâng lên, thể hiện qua công tác tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo, giải quyết công việc ở tất cả các đơn vị, chi bộ trực thuộc.

Phát biểu tại Hội nghị Đ/c Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân phường nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới về tiếp tục thực hiện “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” của Nghị quyết TW 3 (khóa VIII) của Đảng ủy được xác định là trách nhiệm của cấp ủy, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố quyết định sự thành công, phát triển bền vững của Đảng bộ và chính quyền, tập trung công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, bệnh hình thức, phê bình và tự phê bình trong cơ quan đơn vị và người đứng đầu./. 

                                                                                                                                                                          Dũng Sỹ